Panel Nauczyciela

Mini Galeria

Aktualnie Online

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik Odwiedzin

0332390
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkich
469
621
6032
22036
332390

www.efs.gov.pl

Ogłoszenie o naborze

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 14/2013

 

4 październik 2013 r.

 

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

 

stanowisko: Psychologa

 

I. Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 

a) niezbędne:

 

- wykształcenie wyższe – psychologiczne,

 

- charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny,

 

komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

 

- potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

 

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo

 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

- cieszy się nieposzlakowana opinia.

 

b) dodatkowe:

 

- sumienność i dokładność w pracy,

 

- umiejętność dobrej organizacji w pracy.

 

II Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:

 

- opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju

 

psychosomatycznego, psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań,

 

- wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej

 

z małym dzieckiem i umiejętność zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi,

 

- planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu

 

o współczesną wiedzę pedagogiczno-psychologiczna,

 

- metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz psychologicznych mających na celu

 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

 

- podejmowanie indywidualnej pracy z dzieckiem,

 

- prowadzenie dokumentacji psychologicznej,

 

- współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwój

 

dziecka,

 

- organizowanie warsztatów i pogadanek dla rodziców dzieci oraz dla personelu.

 

3. Wymagane dokumenty

 

a) CV i list motywacyjny,

 

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

 

rozmowy kwalifikacyjnej),

 

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

 

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

 

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

 

  1. skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

 

- umowa cywilno-prawna – 8godz. miesięcznie

 

Oferty należy składać osobiście, bądź pocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 11 października 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Psychologa”

 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 13/2013

 

26 września 2013 r.

 

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

 

stanowisko: Psychologa

 

I. Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 

a) niezbędne:

 

- wykształcenie wyższe – psychologiczne,

 

- charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny,

 

komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

 

- potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

 

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo

 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

- cieszy się nieposzlakowana opinia.

 

b) dodatkowe:

 

- sumienność i dokładność w pracy,

 

- umiejętność dobrej organizacji w pracy.

 

II Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:

 

- opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju

 

psychosomatycznego, psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań,

 

- wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej

 

z małym dzieckiem i umiejętność zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi,

 

- planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu

 

o współczesną wiedzę pedagogiczno-psychologiczna,

 

- metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz psychologicznych mających na celu

 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

 

- podejmowanie indywidualnej pracy z dzieckiem,

 

- prowadzenie dokumentacji psychologicznej,

 

- współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwój

 

dziecka,

 

- organizowanie warsztatów i pogadanek dla rodziców dzieci oraz dla personelu.

 

3. Wymagane dokumenty

 

a) CV i list motywacyjny,

 

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

 

rozmowy kwalifikacyjnej),

 

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

 

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

 

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

 

  1. skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

 

- umowa cywilno-prawna – 8godz. miesięcznie

 

Oferty należy składać osobiście, bądź pocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 3 października 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Psychologa”

 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 12/2013

 

18 września 2013 r.

 

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

 

stanowisko: Psychologa

 

I. Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 

a) niezbędne:

 

- wykształcenie wyższe – psychologiczne,

 

- charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny,

 

komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

 

- potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

 

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo

 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

- cieszy się nieposzlakowana opinia.

 

b) dodatkowe:

 

- sumienność i dokładność w pracy,

 

- umiejętność dobrej organizacji w pracy.

 

II Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:

 

- opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju

 

psychosomatycznego, psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań,

 

- wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej

 

z małym dzieckiem i umiejętność zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi,

 

- planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu

 

o współczesną wiedzę pedagogiczno-psychologiczna,

 

- metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz psychologicznych mających na celu

 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

 

- podejmowanie indywidualnej pracy z dzieckiem,

 

- prowadzenie dokumentacji psychologicznej,

 

- współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwój

 

dziecka,

 

- organizowanie warsztatów i pogadanek dla rodziców dzieci oraz dla personelu.

 

3. Wymagane dokumenty

 

a) CV i list motywacyjny,

 

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

 

rozmowy kwalifikacyjnej),

 

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

 

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

 

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

 

  1. skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

 

- umowa cywilno-prawna – 8godz. miesięcznie

 

Oferty należy składać osobiście, bądź pocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 25 września 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Psychologa”

 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2013

 

10 września 2013 r.

 

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

 

stanowisko: Psychologa

 

I. Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

 

a) niezbędne:

 

- wykształcenie wyższe – psychologiczne,

 

- charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny,

 

komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

 

- potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

 

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo

 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

- cieszy się nieposzlakowana opinia.

 

b) dodatkowe:

 

- sumienność i dokładność w pracy,

 

- umiejętność dobrej organizacji w pracy.

 

II Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:

 

- opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju

 

psychosomatycznego, psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań,

 

- wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej

 

z małym dzieckiem i umiejętność zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi,

 

- planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu

 

o współczesną wiedzę pedagogiczno-psychologiczna,

 

- metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz psychologicznych mających na celu

 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

 

- podejmowanie indywidualnej pracy z dzieckiem,

 

- prowadzenie dokumentacji psychologicznej,

 

- współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwój

 

dziecka,

 

- organizowanie warsztatów i pogadanek dla rodziców dzieci oraz dla personelu.

 

3. Wymagane dokumenty

 

a) CV i list motywacyjny,

 

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

 

rozmowy kwalifikacyjnej),

 

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

 

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

 

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

 

  1. skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

 

- umowa cywilno-prawna – 8godz. miesięcznie

 

Oferty należy składać osobiście, bądź pocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 17 września 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Psychologa”

 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 10/2013 

opublikowanie w dniu 30 sierpnia 2013 r. 

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

stanowisko: Psychologa 

I. Wymagania, które powinien spełniac kandydat: 

a) niezbedne: 

- wykształcenie wyższe – psychologiczne, 

- charakteryzuje sie miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, 

komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący, 

- potrafi pracowac samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, 

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo 

scigane z oskar_enia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe, 

- cieszy sie nieposzlakowana opinia. 

b) dodatkowe: 

- sumiennosc i dokładnosc w pracy, 

- umiejetnosc dobrej organizacji w pracy. 

II Zakres zadan wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi: 

- opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju 

psychosomatycznego, psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań, 

- wykazanie sie znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej 

z małym dzieckiem i umiejetnośc zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi, 

- planowanie i organizowanie zajec dydaktyczno - wychowawczych w oparciu 

o współczesną wiedzę pedagogiczno-psychologiczna, 

- metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz psychologicznych mających na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, 

- podejmowanie indywidualnej pracy z dzieckiem, 

- prowadzenie dokumentacji psychologicznej, 

- współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwój 

dziecka, 

- organizowanie warsztatów i pogadanek dla rodziców dzieci oraz dla personelu. 

3. Wymagane dokumenty 

a) CV i list motywacyjny, 

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej), 

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie 

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia, 

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu 

za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo 

skarbowe. 

4. Warunki zatrudnienia: 

- umowa cywilno-prawna – 8godz. miesięcznie 

Oferty należy składac osobiscie, bądźpocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 9 września 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Psychologa”

 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomosci fakt obowiazku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

 

Pragniemy Państwa poinformować, iż Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej bierze udział w projekcie „Spełniona mama-radosny maluch”.

Projekt ten jest realizowany w ramach projektu Organizacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

W projekcie powstanie 1 grupa dla 8 dzieci w wieku 13 miesięcy do 3 lat.(w wyjatkowych przypadkach gdy niemożliwe jest objęcie wychowaniem przedszkolnym- dzieci do 4 lat

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do pracy osobom mieszkającym  
w Gminie Dąbrowa Zielona,  które przerwały aktywność zawodową w związku z opieką nad dzieckiem.

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 31.12.2014 r.

Grupą docelową projektu są osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, tzn. osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka  lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy i aktywnie poszukujące pracy.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2013 

opublikowanie w dniu 21 sierpnia 2013 r. 

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na 

stanowisko: Koordynator projektu

 

I.          Wymagania, które powinien spełniać kandydat: 

 

1.    Wykształcenie wyższe.

 

2.    Minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami.

 

3.    Biegłość w posługiwaniu się komputerem.

 

4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 

5.    Obywatelstwo polskie.

 

6.    Umiejętność pracy w zespole.

 

II.          Zakres obowiązków koordynatora/ki projektu:

 

1.    Przejęcie odpowiedzialności i terminowe realizowanie całości projektu,   wszystkich jego etapach.

 

2.    Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku, w tym budżetem i harmonogramem.

 

3.    Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego  i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową  o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym i przepisami krajowymi i Unii Europejskiej.

 

4.    Nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu.

 

5.    Nadzór nad całością prac związanych z realizacją projektu i ich jakością.

 

6.    Koordynacja prac zespołu zarządzającego projektem i podejmowanie decyzji.

 

7.    Dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu zarządzającego.

 

8.    Nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.

 

9.    Koordynacja działań merytorycznych i logistycznych związanych z projektem.   

 

10.Utrzymywanie stałych kontaktów z opiekunami projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach   w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.

 

11.Nadzorowanie terminowego sporządzania wniosków o płatność wraz                           z zebraniem wszystkich załączników.                  

 

12.Nadzorowanie przygotowania i realizacji zamówień publicznych zgodnie                       z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie działań projektowych.

 

13.Przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem do Instytucji Pośredniczącej.

 

14.Poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu.

 

15.Obecność podczas kontroli projektu.

 

16.Współpraca z dyrektorem  i nauczycielami w zakresie przygotowania szczegółowych programów zajęć.                     

 

17.Nadzorowanie planowania i przebiegu zajęć.

 

18.Nadzór nad promocją projektu.

 

19.Monitoring i ewaluacja projektu

 

20.Kontrola wydatkowania środków;

 

21.Aktywne wspieranie działań na rzecz równości płci i angażowanie w nie cały  zespół projektowy. 

  

3. Wymagane dokument 

a) CV i list motywacyjny 

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej), 

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu 

za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo 

skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia: 

- umowa cywilno-prawna – 20 godzin miesięcznie 

Oferty należy składac osobiscie, bądźpocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 27 sierpnia 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Opiekuna” 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomosci fakt obowiazku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2013

 

opublikowanie w dniu 21 sierpnia 2013 r.

 

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

 

stanowisko: Specjalista do spraw finansów projektu

 

I.          Wymagania, które powinien spełniać kandydat: 

 

1.    Wykształcenie wyższe/średnie.

 

2.    Minimum 15- miesięczne doświadczenie w rozliczaniu projektów.

 

3.    Biegłość w posługiwaniu się komputerem.

 

4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw  publicznych.

 

5.    Obywatelstwo polskie.

 

6.    Umiejętność pracy w zespole.

 

II.     Zakres obowiązków specjalisty do spraw finansów projektu:

 

1.    Wspieranie działań Koordynatora w aspekcie księgowym, w odniesieniu do poszczególnych zadań objętych projektem, a także okresowe dokonywanie przeglądów realizacji projektu.

 

2.    Sporządzenie sprawozdań okresowych.

 

3.    Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, w tym opisywanie faktur.

 

4.    Współpraca w zakresie księgowania i realizacji płatności projektu ze Skarbnikiem Gminy Dąbrowa Zielona.

 

5.    Współpraca w zakresie księgowości z Instytucją Pośredniczącą.

 

6.    Kontrola poprawności formalnej księgowych i finansowych dokumentów projektu.

 

7.    Odpowiednie opisywanie dokumentów związanych z realizacją projektu, zgodnie z wytycznymi.

 

8.    Księgowanie kosztów projektu pod kątem spełnienia kryteriów dla tzw. wydatków kwalifikowanych, a w szczególności sprawdzenia czy są: konieczne dla wykonania zadań określonych projektem; związane z finansowaniem umów zawartych przez zamawiającego w celu osiągnięcia zadań wynikających z opisu projektu i są związane z realizacją projektu; udokumentowane odpowiednimi                 i prawidłowo sporządzonymi dokumentami źródłowymi.

 

9.    Sporządzanie zestawień dokumentów rozliczeniowych przedstawiających wykorzystanie środków realizowanego projektu.

 

10.Przygotowanie raportów o finansowym postępie w realizacji projektu;

 

11.Zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości finansowych i raportowanie ich wystąpienia.

 

12.Weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania.

 

13.Nadzór nad płatnościami dla wykonawców.

 

14.Przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu.

 

15.Współpraca z Koordynatorem Projektu w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji.

 

16.Współpraca z organami kontrolującymi.

 

3. Wymagane dokumenty

 

a) CV i list motywacyjny,

 

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

 

rozmowy kwalifikacyjnej),

 

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

 

za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo

 

skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

 

- umowa cywilno-prawna – 17 godzin miesięcznie

 

Oferty należy składac osobiscie, bądźpocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 27 sierpnia 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Opiekuna”

 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomosci fakt obowiazku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2013

opublikowanie w dniu 21 sierpnia 2013 r.

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

stanowisko: Opiekuna

 

1. Wymagania, które powinien spełniac kandydat:

1) niezbędne:

a) studia magisterskie z zakresu edukacji przedszkolnej lub pedagogiki opiekuńczo –

wychowawczej,

b) charakteryzuje sie miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny,

cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

c) potrafi pracowac samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

d) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

scigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) kandydat cieszy sie nieposzlakowaną opinią.

 

2) dodatkowe:

a) sumiennośc, odpowiedzialnośc i rzetelnośc w realizacji powierzonych zadań,

b) kreatywnośc i komunikatywnośc,

c) umiejetnośc dobrej organizacji pracy.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

a) opieka pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju psychosomatycznego

i psychomotorycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

b) wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej

z małym dzieckiem i umiejetnośc zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi,

c) planowanie i organizowanie zajęc dydaktyczno - wychowawczych w oparciu

o współczesną wiedzę pedagogiczną,

d) metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz pedagogicznych mających na celu

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

e) podejmowanie we współpracy z psychologiem, logopedą indywidualnej pracy

z dzieckiem,

f) prowadzenie dokumentacji zwiazanej z praca dydaktyczną i z działalnością

opiekunczo – wychowawczą (konspekty zajec, plany pracy, diagnozy pedagogiczne),

g) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju

dziecka.

 

3. Wymagane dokumenty

a) CV i list motywacyjny,

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

rozmowy kwalifikacyjnej),

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo

skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

- umowa o prace  – 1 etat

 

Oferty należy składac osobiscie, bądźpocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 27 sierpnia 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Opiekuna”

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomosci fakt obowiazku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2013

opublikowanie w dniu 21 sierpnia 2013 r.

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

stanowisko: Opiekuna

 

1. Wymagania, które powinien spełniac kandydat:

1) niezbędne

a) studia magisterskie z zakresu edukacji przedszkolnej lub pedagogiki opiekuńczo –

wychowawczej,

b) charakteryzuje sie miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny,

cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

c) potrafi pracowac samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

d) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

scigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) kandydat cieszy sie nieposzlakowaną opinią.

 

2) dodatkowe:

a) sumiennośc, odpowiedzialnośc i rzetelnośc w realizacji powierzonych zadań,

b) kreatywnośc i komunikatywnośc,

c) umiejetnośc dobrej organizacji pracy.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

a) opieka pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju psychosomatycznego

i psychomotorycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

b) wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej

z małym dzieckiem i umiejetnośc zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi,

c) planowanie i organizowanie zajęc dydaktyczno - wychowawczych w oparciu

o współczesną wiedzę pedagogiczną,

 d) metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz pedagogicznych mających na celu

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

e) podejmowanie we współpracy z psychologiem, logopedą indywidualnej pracy

z dzieckiem

f) prowadzenie dokumentacji zwiazanej z praca dydaktyczną i z działalnością

opiekunczo – wychowawczą (konspekty zajec, plany pracy, diagnozy pedagogiczne),

g) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju

dziecka.

 

3. Wymagane dokumenty

a) CV i list motywacyjny,

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

rozmowy kwalifikacyjnej),

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo

skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

- umowa o prace  – 1/4 etatu

 

Oferty należy składac osobiscie, bądźpocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 27 sierpnia 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Opiekuna”

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomosci fakt obowiazku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2013

opublikowanie w dniu 21 sierpnia 2013 r.

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

stanowisko: Opiekuna

 

1. Wymagania, które powinien spełniac kandydat:

1) niezbędne:

a) studia magisterskie z zakresu edukacji przedszkolnej lub pedagogiki opiekuńczo –

wychowawczej,

b) charakteryzuje sie miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny,

cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

c) potrafi pracowac samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

d) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

scigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) kandydat cieszy sie nieposzlakowaną opinią.

 

2) dodatkowe:

a) sumiennośc, odpowiedzialnośc i rzetelnośc w realizacji powierzonych zadań,

b) kreatywnośc i komunikatywnośc,

c) umiejetnośc dobrej organizacji pracy.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

a) opieka pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju psychosomatyczneg

i psychomotorycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

b) wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej

z małym dzieckiem i umiejetnośc zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi,

c) planowanie i organizowanie zajęc dydaktyczno - wychowawczych w oparciu

o współczesną wiedzę pedagogiczną,

d) metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz pedagogicznych mających na celu

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

e) podejmowanie we współpracy z psychologiem, logopedą indywidualnej pracy

z dzieckiem,

f) prowadzenie dokumentacji zwiazanej z praca dydaktyczną i z działalnością

opiekunczo – wychowawczą (konspekty zajec, plany pracy, diagnozy pedagogiczne),

g) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju

dzieck

 

3. Wymagane dokumenty

a) CV i list motywacyjny,

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

rozmowy kwalifikacyjnej),

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sąd

za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo

skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

- umowa o prace  – 1 etat

Oferty należy składac osobiscie, bądźpocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 27 sierpnia 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Opiekuna”

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomosci fakt obowiazku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2013

 

opublikowanie w dniu 21 sierpnia 2013 r.

 

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

 

stanowisko: Logopedy

 

I. Wymagania, które powinien spełniac kandydat:

 

a) niezbędne:

 

- wykształcenie wyższe – logopedyczne,

 

- charakteryzuje sie miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny,

 

komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

 

- potrafi pracowac samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

 

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

 

scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo skarbowe,

 

- cieszy sie nieposzlakowaną opinia.

 

b) dodatkowe:

 

- sumiennosc i dokładnosc w pracy,

 

- umiejetnosc dobrej organizacji w pracy.

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

 

- opieka logopedyczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju

 

psychosomatycznego, psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań,

 

- wykazanie sie znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej

 

i logopedycznej z małym dzieckiem,

 

- planowanie i organizowanie zajęc dydaktyczno - wychowawczych w oparciu

 

o współczesną wiedzę pedagogiczno-logopedyczną,

 

- podejmowanie działań profilaktycznych przeciwdziałających powstawaniu zaburzeń

 

mowy oraz komunikacji u małych dzieci,

 

- prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii logopedycznej z dziecmi,

 

- organizowanie spotkań terapeutycznych dla pracowników i rodziców dzieci z zakresu profilaktyki zapobiegania u dzieci wystepowania wad wymowy w przyszłosci,

 

- prowadzenie dokumentacji logopedycznej.

 

3. Wymagane dokumenty

 

a) CV i list motywacyjny,

 

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

 

rozmowy kwalifikacyjnej),

 

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

 

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

 

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

 

za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo

 

skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

 

- umowa cywilno-prawna – 8godz. miesięcznie

 

Oferty należy składac osobiscie, bądźpocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 27 sierpnia 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Opiekuna”

 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomosci fakt obowiazku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2013

 

opublikowanie w dniu 21 sierpnia 2013 r.

 

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

 

stanowisko: Psychologa

 

I. Wymagania, które powinien spełniac kandydat:

 

a) niezbedne:

 

- wykształcenie wyższe – psychologiczne,

 

- charakteryzuje sie miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny,

 

komunikatywny, uczynny, cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

 

- potrafi pracowac samodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

 

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyslne przestepstwo

 

scigane z oskar_enia publicznego lub umyslne przestepstwo skarbowe,

 

- cieszy sie nieposzlakowana opinia.

 

b) dodatkowe:

 

- sumiennosc i dokładnosc w pracy,

 

- umiejetnosc dobrej organizacji w pracy.

 

II Zakres zadan wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:

 

- opieka psychologiczno-pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju

 

psychosomatycznego, psychomotorycznego oraz jego zdolności i zainteresowań,

 

- wykazanie sie znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej

 

z małym dzieckiem i umiejetnośc zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi,

 

- planowanie i organizowanie zajec dydaktyczno - wychowawczych w oparciu

 

o współczesną wiedzę pedagogiczno-psychologiczna,

 

- metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz psychologicznych mających na celu

 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

 

- podejmowanie indywidualnej pracy z dzieckiem,

 

- prowadzenie dokumentacji psychologicznej,

 

- współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwój

 

dziecka,

 

- organizowanie warsztatów i pogadanek dla rodziców dzieci oraz dla personelu.

 

3. Wymagane dokumenty

 

a) CV i list motywacyjny,

 

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

 

rozmowy kwalifikacyjnej),

 

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

 

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

 

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

 

za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo

 

skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

 

- umowa cywilno-prawna – 8godz. miesięcznie

 

Oferty należy składac osobiscie, bądźpocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 27 sierpnia 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Opiekuna”

 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomosci fakt obowiazku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2013

 

opublikowanie w dniu 21 sierpnia 2013 r.

 

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

 

stanowisko: Pokojowa

 I. Wymagania, które powinien spełniac kandydat:

 

1.      Wykształcenie minimum zawodowe.

 

2.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pokojowej.

 

3.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 

4.      Obywatelstwo polskie.

 

5.      Nieposzlakowana opinia.

 

6.      Sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań.

 

7.      Umiejętność dobrej organizacji pracy.

 

8.      Wrażliwość na potrzeby małych dzieci.

 

    epidemiologiczne.

 

 II. Zakres zadań wykonywanych między innymi na danym stanowisku:

1. Utrzymanie w nalezytym stanie i czystości sprzętu, zabawek i bielizny grupy dziecięcej

2. Utrzymanie w czystości pomieszczeń grupy w oparciu o przepisy sanitarno- epidemiologiczne

3. Pomoc przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych takich jak wysadzanie, układanie do snu

4. Nakrywanie do stołu, porcjowanie posiłków oraz pomoc podczas karmienia dzieci

5. Codzienne slanie leżaków oraz zmiana bielizny pościelowej

6.Drobne reperacje bielizny i pościeli oraz zabawek dzieciecych

7. Wietrzenie sal i innych pomieszczeń dziecięcych danej grupy

8. Dbałośc o estetyczny wygląd pomieszczeń grupy.

 

3. Wymagane dokumenty

 

a) CV i list motywacyjny,

 

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

 

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

 

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

 

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

 

za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo

 

skarbowe.

 

4. Warunki zatrudnienia:

 

- umowa o pracę - 1/2 etatu

 

Oferty należy składac osobiscie, bądźpocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 27 sierpnia 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Opiekuna”

 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomosci fakt obowiazku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

 

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2013

opublikowanie w dniu 21 sierpnia 2013 r.

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

stanowisko: Pomoc kuchenna

I. Wymagania, które powinien spełniac kandydat

 

1.    Wykształcenie minimum zawodowe.

 

2.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy kuchennej.

 

3.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 

4.    Obywatelstwo polskie.

 

5.    Nieposzlakowana opinia.

 

6.    Sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań.

 

7.    Umiejętność dobrej organizacji pracy.

 

8.    Znajomość zasad HACCP 

 

9.    Schludność i higiena osobista.

 

II. Zakres zadań wykonywanych między innymi na danym stanowisku:

1. Utrzymanie w należytym stanie i  czystości rozdzielni posiłków oraz zmywalni naczyń

2. Utrzymanie w nalezytym stanie i czystości urządzeń, wyposażenia, pomieszczeń

3. właściwe zabezpieczenie posiłków dostarczanych z kuchni głównej żłobka do czasu ich wydawania

4. Porcjowanie posiłków zgodnie z ilością dzieci w danej grupie oraz ich prawidłowe wydanie

5. zmywanie naczyń po posiłkach

 

3. Wymagane dokumenty

a) CV i list motywacyjny,

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo scigane z oskarżenia publicznego lub umyslne przestępstwo

skarbowe.

4. Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę – 1/2etatu

Oferty należy składac osobiscie, bądźpocztą na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44, 42-265 Dąbrowa Zielona, w zamknietych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 27 sierpnia 2013r. do godz. 14:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Opiekuna”

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny byc opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). Przyjmuje do wiadomosci fakt obowiazku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej okreslonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej. Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.gpdz.pl oraz na tablicy informacyjnej Żłobka.