Mini Galeria

Aktualnie Online

Odwiedza nas 184 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik Odwiedzin

1169747
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Wszystkich
802
313
2296
26007
1169747

www.efs.gov.pl

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2014

opublikowanie w dniu 23 września 2014 r.

Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, Pl.Kościuszki 44, prowadzi nabór na

stanowisko: Opiekuna

 

1. Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

1) niezbędne:

a) studia magisterskie z zakresu edukacji przedszkolnej lub pedagogiki opiekuńczo –

wychowawczej,

b) charakteryzuje się miłym sposobem bycia, jest kreatywny, empatyczny, uczynny,

cierpliwy, konsekwentny, kulturalny, niepalący,

c) potrafi pracowaćsamodzielnie oraz w grupie w sposób odpowiedzialny i bezpieczny,

d) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2) dodatkowe:

a) sumienność, odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,

b) kreatywność i komunikatywność,

c) umiejętność dobrej organizacji pracy.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

a) opieka pedagogiczna nad dzieckiem i wspieranie jego rozwoju psychosomatycznego

i psychomotorycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

b) wykazanie się znajomością metod i celów w pracy wychowawczo – pedagogicznej

z małym dzieckiem i umiejętność zastosowania ich w zabawie z podopiecznymi,

c) planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w oparciu

o współczesną wiedzę pedagogiczną,

d) metodyczne prowadzenie obserwacji i diagnoz pedagogicznych mających na celu

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

e) podejmowanie we współpracy z psychologiem, logopedą indywidualnej pracy

z dzieckiem,

f) prowadzenie dokumentacji związanej z praca dydaktyczną i z działalnością

opiekunczo – wychowawczą (konspekty zaj, plany pracy, diagnozy pedagogiczne),

g) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wychowania i rozwoju

dziecka.

3. Wymagane dokumenty

a) CV i list motywacyjny,

b) kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas

rozmowy kwalifikacyjnej),

c) kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie

o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

d) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

4. Warunki zatrudnienia:

- umowa o prace  – 1 etat

Oferty należy składać osobiście na adres Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielone, Pl. Kościuszki 44 w Dąbrowie Zielonej, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 30 września 2014r. do godz. 12:00, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Opiekuna”

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz CV - powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1977r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

Aplikacje, które wpłyną do Żłobka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Żłobek zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej.